چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 222

فلزیاب در زمان تشخیص به شرایط فشار انرژی یا نیرو یا میدان مغناطیس یا فرکانس منتشر شده از هدف تمایل از خود برای واکنش نشان می دهد و در بین فلزات طلا خالص شرایط متفاوتی را دارد زیرا ملکول (مولکول) درونی ان دچار تغییرات شیمیائی به جهت کوچک شدن نمیرود و پوسیده نمیشود

در حول محور طلا بار الکتریکی با پتانسیل ثابت شکل میگیرد که این جریان بار الکتریکی در طول مدت زمان انرژی ثابت خود را حفظ مینماید یا میتوان ابراز نمود یک شرایط انرژی و بار الکترونی در حول محور خود طلا پدید می اید و این فرایند میتواند موجب گردد که ذرات طلا یا گنج در حالت تمایل به جدا ناپذیری شکل گرفته  یا در خارج از حول محور طلا بار الکتریکی نیرو به اطراف خود وارد نموده و اطراف را با تغییرات جریان مواجه نماید یا خارج از این لایه بارالکتریکی شکل گرفته اطراف طلا  حضور انرژی ذرات دیگر با حاصل پتانسیل خارجی حاصل میشود و پتانسیل شکل گرفته از دیگر منابع در اطراف طلا و گنج انرژی پایین تری  نسبت به پتانسیل ثابت طلا گنج را دارا میگردد و طلا با شرایطی که در اطراف خود از میدان های الکتریکی متفاوت پدید میاورد میتواند میدان های مغناطیسی با فاصله بیشتر از مرکز خود شکل دهد و خطا در تشخیص فلزیاب را افزایش دهد