چاپ
دسته: فلزیاب
بازدید: 388

شدت نیروی مغناطیسی یا پراکندگی بار الکتریکی منابع و مواد معدنی نوسانات متفاوت را در زمین صحنه کار ایجاد مینماید و این نوسانات در ص.رتیکه نیرویی بیشتری نسبت به هدف فمورد نظر یا طلا داشته باشد میتواند وضعیت تشخیص فلزیاب را با شرایط متفاوت نسبت به موقعیت تشخیص هدف اصلی یا طلا یا فلز مورد نظر روبرو نماید و در این موقعیت خطا در تشخیص پدید می اید

فلزیاب سیگنال ذرات مزاحم را میتواند از طریق تغییر در تنظیمات حذف نماید

 هر نوع تنظیمات فلزیاب قدرت حذف سیگنال مزاحم ذرات را ندارد

 فلزیاب مغناطیسی مانند فلزیاب پالسی PI یا فلزیاب VLF یا فلزیاب BFO یا فلزیاب تی ار TR یا دستگاه مغناطیس سنج از نوع مگنتومتر یا مگنت تنظیماتی را برای حذف خطا یا تشخیص خطا را نداشته